Schüßler Salze: Anwendungsgebiete P

Anwendungsgebiet empfohlene Schüßler Salz-Nummern
Parästhesien (Kribbeln, Taubheitsgefühl) 3, 5, 7, 11
Parkinson, Unterstützung 2, 3, 7, 11
Parodontose 3, 4, 5, 11
Pigmentstörung (Haut) 6
Platzangst 5
Polyarthritis 2, 3, 6, 9, 11
Polypen 9, 11
Prellung 3
Pseudokrupp 4, 7
Prostataprobleme 4, 11, 26
Psoriasis (Schuppenflechte) 1, 4, 6, 11